Poskytované služby
 • zabezpečovanie zberu elektronického odpadu - v obciach BEZPLATNE
 • zabezpečovanie zberu opotrebovaných olejov
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • projektovanie a prevádzkovanie zberných dvorov
 • zabezpečovanie zberu opotrebovaných pneumatík
 • zabezpečovanie zberu opotrebovaného šatstva a textílií
 • environmentálne poradenstvo
 • zámery a správy o hodnotení v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA
 • odborné posudky vo veciach odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z.z.
 • žiadosti o vydanie povolenia podľa zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 • aktualizácie Programov odpadového hospodárstva a Všeobecných záväzných nariadení
 • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z.z.
 • prevádzkové poriadky, technologické reglementy, havarijné plány
 • závažné priemyselné havárie v zmysle zákona NR SR č. 261/2002 Z.z.
 • konzultácie v oblasti zavádzania ISO 14001, 9001, OHSAS 18001
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve

 
 
Cenník prepravných služieb
počet návštev
82790
   © 2007-2016 Aneo, partner čistej prírody IT4u.sk