Areál na dočasné uloženie zložiek komunálnych odpadov

Areál na dočasné uloženie zložiek komunálnych odpadov, , tzv. zberový dvor je obcou určené miesto, na ktoré môžu pôvodcovia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov ukladať určené vyseparované zložky.

Dôvodom vybudovania Areálu na dočasné uloženie zložiek komunálnych odpadov je skutočnosť poskytnúť občanom legálnu a pohodlnú formu odovzdania komunálneho odpadu. Predpokladané vplyvy pri navrhovanej činnosti budú jednoznačným pozitívom vzhľadom k vytvoreniu podmienok na zabezpečovanie predmetnej činnosti, t.j. separovanie a zhromažďovanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Tým bude možné zabezpečiť povinnosti obce vyplývajúce zo zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v zmysle § 39 ods. 3 písm. a) a postupné napĺňanie povinností v zmysle ustanovení § 39 ods. 14 (povinnosť pre obce od 1.1.2010 separovať papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady a zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a nebezpečných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia) a dodržiavanie ustanovení § 18 ods. 3 písm. m) (zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľné komunálne odpady zo záhrad a parkov vrátane cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu platný od 1.1.2006).

Ponuka na zriadenie Areálu na dočasné uloženie zložiek komunálnych odpadov zahŕňa:

 • vypracovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.,
 • návrh realizácie zberného dvora v zmysle odpadového hospodárstva,
 • stavebný projekt realizácie zberného dvora,
 • spracovanie žiadosti pre dotáciu z Environmentálneho fondu, Recyklačného fondu, príp. Eurofondov,
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblastí všetkých zložiek ŽP.

Pre vypracovanie konkrétneho projektu je potrebné zadať i:

 • záväznú objednávku,
 • rozmer a situáciu plochy, kde sa bude činnosť vykonávať
 • vlastníctvo k ploche (list vlastníctva, katastrálna mapa, príp. nájomná zmluva),
 • druhy odpadov, ktoré prevádzkovateľ plánuje v zbernom dvore dočasne ukladať,
 • požiadavka na plochu pre nebezpečné odpady,
 • typy kontajnerov, ak nimi prevádzkovateľ disponuje (návrh typov kontajnerov na ostatné aj nebezpečné odpady je súčasťou projektu).

Ako referencie uvádzame spoluprácu na tvorbe zberných dvorov pre Bratislavu – mestská časť Lamač, mesto Galanta, obce Dolné Dubové, Matúškovo, Čachtice, Zeleneč, Dobrá Voda, Šenkvice, Častá a Buková.


 
 
Cenník prepravných služieb
počet návštev
82790
   © 2007-2016 Aneo, partner čistej prírody IT4u.sk